De groene revolutie in Nederland onder de loep – op de goede weg

Het nieuwe jaar is ingegaan en dat betekent vooruitblikken, maar ook terugblikken. 2017 was een groen jaar, vanuit het oogpunt dat er veel meer groene energie werd opgewekt. Daarnaast wordt het steeds populairder om groene energie te ´delen´, vanuit economisch oogpunt.


Steeds meer huishoudens kiezen voor groene energie. Afgelopen jaar werd er bijvoorbeeld voor 40 procent meer zonne-energie opgewekt dan het jaar ervoor. En vooral populair: huishoudens delen die energie weer, zodat de investering in zonnepanelen minder duur uitpakt. Zo werden er afgelopen jaar, met name in Noord-Holland, Brabant en Gelderland, honderden projecten gerealiseerd waarbij huishoudens investeerden in zonnepanelen die bijvoorbeeld werden geplaatst op de daken van boerderijen, scholen, of vastgoed.
Het plaatsen van zonnepanelen is een dure investering en om die investering eruit te halen kan men een aantal jaar wachten of ervoor kiezen deze investering en dus de energie die eruit voortkomt te delen. Verschillende fondsen, platforms en websites bieden die mogelijkheid nu en dat zorgde ervoor dat er in 2017 voor maar liefst 15,5 miljoen euro werd geïnvesteerd in gedeelde zonne-energie door particulieren. Investeringen in dergelijke projecten zijn vooral populair onder huishoudens die zijn gevestigd in een postcode in de buurt van het project in kwestie. Die halen er via regelingen van de Nederlandse overheid belastingvoordeel uit.
Dankzij deze nieuwe projecten lag de totale energie door alle zonnepanelen die werden geplaatst in 2017 op 600 Megawatt. Daarnaast was 2017 een relatief zonnig jaar, ook niet onbelangrijk bij de opwekking van zonne-energie. Ook energie uit wind nam enorm toe, met 30 procent ten opzichte van 2016. Dat was mede te danken aan het feit dat er een groot windmolenpark op de Noordzee werd gerealiseerd, goed voor twee keer 300 Megawatt, en aan het feit dat vorig jaar een goed jaar was voor windenergie. Samen met de opgewekte zonne-energie kwam 10 procent van het totale aantal aan verbruikte energie in Nederland in 2017 van groene energie.

Dat is nog niet genoeg. Volgens klimaatafspraken moet in 2020 14 procent van alle energievormen in Nederland duurzaam zijn. Waar zonne- en windenergie elektriciteit een groene tint geven, zijn andere energievormen in Nederland, als aardgas, nog niet klimaatvriendelijk. Biogas blijkt voorlopig nog geen vervanging. Een van de plannen van de overheid is dan ook het bouwen van extra windparken op zee, die vanaf 2019 operationeel moeten zijn.

Hoewel het volgens critici lastig wordt de klimaatdoelen voor 2020 te halen, is er nog steeds veel vraag naar groene energie onder consumenten, met name wat betreft zonne-energie. De Nederlandse overheid hanteert voordelige regelingen, onder andere bij de eerdergenoemde projecten waarbij consumenten zonne-energie delen, voor mensen die panelen willen kopen. Subsidies moeten blijven bestaan voor bedrijven en particulieren, zo heeft het kabinet bij monde van minister Wiebes laten weten.

Een ander idee om de klimaatdoelen van 2020 te verwezenlijken is de ondergrondse opslag van broeikasgas. Het gas wordt ondergronds bewaard waardoor de lucht bovengronds schoner blijft. Financiering en subsidie is hierbij nog een obstakel, maar het kabinet verwacht dit komend jaar opgelost te hebben.

Plaats een reactie