De groene revolutie in Nederland onder de loep – op de goede weg

Het nieuwe jaar is ingegaan en dat betekent vooruitblikken, maar ook terugblikken. 2017 was een groen jaar, vanuit het oogpunt dat er veel meer groene energie werd opgewekt. Daarnaast wordt het steeds populairder om groene energie te ´delen´, vanuit economisch oogpunt.


Steeds meer huishoudens kiezen voor groene energie. Afgelopen jaar werd er bijvoorbeeld voor 40 procent meer zonne-energie opgewekt dan het jaar ervoor. En vooral populair: huishoudens delen die energie weer, zodat de investering in zonnepanelen minder duur uitpakt. Zo werden er afgelopen jaar, met name in Noord-Holland, Brabant en Gelderland, honderden projecten gerealiseerd waarbij huishoudens investeerden in zonnepanelen die bijvoorbeeld werden geplaatst op de daken van boerderijen, scholen, of vastgoed.
Het plaatsen van zonnepanelen is een dure investering en om die investering eruit te halen kan men een aantal jaar wachten of ervoor kiezen deze investering en dus de energie die eruit voortkomt te delen. Verschillende fondsen, platforms en websites bieden die mogelijkheid nu en dat zorgde ervoor dat er in 2017 voor maar liefst 15,5 miljoen euro werd geïnvesteerd in gedeelde zonne-energie door particulieren. Investeringen in dergelijke projecten zijn vooral populair onder huishoudens die zijn gevestigd in een postcode in de buurt van het project in kwestie. Die halen er via regelingen van de Nederlandse overheid belastingvoordeel uit.
Dankzij deze nieuwe projecten lag de totale energie door alle zonnepanelen die werden geplaatst in 2017 op 600 Megawatt. Daarnaast was 2017 een relatief zonnig jaar, ook niet onbelangrijk bij de opwekking van zonne-energie. Ook energie uit wind nam enorm toe, met 30 procent ten opzichte van 2016. Dat was mede te danken aan het feit dat er een groot windmolenpark op de Noordzee werd gerealiseerd, goed voor twee keer 300 Megawatt, en aan het feit dat vorig jaar een goed jaar was voor windenergie. Samen met de opgewekte zonne-energie kwam 10 procent van het totale aantal aan verbruikte energie in Nederland in 2017 van groene energie.

Dat is nog niet genoeg. Volgens klimaatafspraken moet in 2020 14 procent van alle energievormen in Nederland duurzaam zijn. Waar zonne- en windenergie elektriciteit een groene tint geven, zijn andere energievormen in Nederland, als aardgas, nog niet klimaatvriendelijk. Biogas blijkt voorlopig nog geen vervanging. Een van de plannen van de overheid is dan ook het bouwen van extra windparken op zee, die vanaf 2019 operationeel moeten zijn.

Hoewel het volgens critici lastig wordt de klimaatdoelen voor 2020 te halen, is er nog steeds veel vraag naar groene energie onder consumenten, met name wat betreft zonne-energie. De Nederlandse overheid hanteert voordelige regelingen, onder andere bij de eerdergenoemde projecten waarbij consumenten zonne-energie delen, voor mensen die panelen willen kopen. Subsidies moeten blijven bestaan voor bedrijven en particulieren, zo heeft het kabinet bij monde van minister Wiebes laten weten.

Een ander idee om de klimaatdoelen van 2020 te verwezenlijken is de ondergrondse opslag van broeikasgas. Het gas wordt ondergronds bewaard waardoor de lucht bovengronds schoner blijft. Financiering en subsidie is hierbij nog een obstakel, maar het kabinet verwacht dit komend jaar opgelost te hebben.

Meerderheid Nederlanders willen af van aardgas

Stichting HIER klimaatbureau ondervroeg dit jaar meer dan 1700 Nederlanders over de toekomst van het gebruik van aardgas. 58% van hen vindt stoppen met het gebruik van aardgas een goed idee, tegenover 47% vorig jaar. De motivatie om te stoppen wordt onder de ondervraagden vooral gevonden in drie argumenten. Ten eerste wil men klimaatproblemen tegen gaan, ten tweede wil men verdere aardbevingen voorkomen en ten derde is aardgas een eindige, fossiele bron.
28% wil echter doorgaan met het gebruik. Hun argumenten zijn dat het stoppen slechts een linkse hype is, dat Nederland in haar eentje niet belangrijk genoeg is om effect te hebben met zo een verandering en dat we aardgas nog altijd nodig hebben. Iets meer dan de helft, 51%, is zich bewust van het standpunt van de overheid hieromtrent, namelijk dat aardgas uiteindelijk niet meer gebruikt mag worden voor het verwarmen van woningen en gebouwen.

Respondenten lieten zich ook uit over hun voorkeuren voor verschillende alternatieven voor aardgas. Een op de vier heeft een voorkeur voor warmtepompen. 15% kiest voor een warmtenet en 7% voor biogas.
Volgens Van Suylenkom, projectmanager van HIER, is de warmtepomp ondanks de voorkeur van de meeste ondervraagden niet het meest waarschijnlijke alternatief omdat het een dure aanpassing aan de woning vereist. Volgens Van Suylenkom is een warmtenet de meest realistische optie. Andere experts, zoals Meijburg en Schalij van energiesectorinformatiedienst Energeia, gaan hier tegen in. Een warmtenet vereist op bijna alle plekken veel nieuwe infrastructuur. De aanleg daarvan is erg prijzig. Daarbij komt dat een warmtenet nog afhankelijk is van fossiele brandstoffen zodat men netto weinig op zou schieten met het stoppen met aardgas. Een warmtenet kan wel werken voor nieuwbouwwijken dichtbij bronnen van restwarmte, maar er zijn momenteel niet veel van dit soort wijken. Bijkomende nadelen van een warmtenet zijn de hoge gebruikskosten en een monopolie van de lokale aanbieder. Volgens Meijburg en Schalij zijn warmtepompen toch het meest waarschijnlijke alternatief. Ze kunnen worden gekoppeld aan een bestaande CV en consumenten willen graag hun eigen stroom opwekken.

Bezorgdheid bij consumenten na mogelijke meetfouten slimme energiemeters

Een onderzoek van de TU Twente heeft aangetoond dat onder bepaalde, ongebruikelijke omstandigheden, digitale energiemeters, ook wel ‘slimme energiemeters’ genoemd, de verbruikte energie verkeerd opmeten en weergeven. Dit gegeven zorgde voor veel bezorgde consumenten. Consumentenprogramma Radar zette naar aanleiding van berichten en klachten van veel van hen een meldpunt op. Het meldpunt heeft tot nu toe reeds meer dan 2000 meldingen ontvangen van mensen die na het plaatsen van een slimme energiemeter onverwachts veel betaalden voor hun gas en elektriciteit.

Het meldpunt had nog een tweede, belangrijk nut. Het bleek voor consumenten moeilijk te zijn, gehoor te vinden bij de energieleveranciers. Zij zijn formeel het aanspreekpunt voor de consument, maar ze sturen de consument toch door naar de netbeheerder. De netbeheerder kon vervolgens niets doen. Aan het doorverwijzen moest een einde komen. Daarom heeft Jenny Huttinga van Netbeheer Nederland geregeld dat degene die een klacht hebben ingediend bij het meldpunt, een contactpersoon krijgen, die samen met hen het probleem onder de loep neemt. Anderen, die nog geen klacht hadden ingediend, zijn na vruchteloos doorverwijzen eveneens welkom bij Netbeheer Nederland voor het verkrijgen van een dergelijk contactpersoon. Daarnaast gaat Netbeheer Nederland workshops geven aan de klantenservicemedewerkers van energieleveranciers over de nieuwe, slimme energiemeters. Netbeheer Nederland zet zich hiermee in om de klachten van de slimme meters te onderzoeken.
Tegenover de klachten en meldingen van de consumenten, staat echter de garantie van de toezichthoudende instantie Agentschap Telecom. Het Agentschap Telecom beweert namelijk dat de slimme meters inderdaad betrouwbaar zijn. De toezichthouder kwam met dit bericht naar buiten nadat Vereniging Eigen Huis om bevestiging van de betrouwbaarheid van de meters had gevraagd. Volgens het Agentschap Telecom ontstaan foutieve meterstanden onder abnormale omstandigheden. Het is nog nooit aangetoond dat een meter in een huishouden foutieve metingen doet.

Netbeheer Nederland heeft in lijn hiermee een stappenplan ontwikkeld, waarmee men het energiegebruik van de eigen woning kan controleren. De eerste stap is om na te gaan, of het energieverbruik sowieso afwijkt van het te verwachten gebruik. De tweede stap is nagaan of het energieverbruik afwijkt van dat van gelijkende huishoudens. De derde stap is eens te onderzoeken, wat de stijging van de energiekosten kan verklaren buiten een niet goed functionerende slimme energiemeter. Het kan zijn dat een nieuw huishoudelijk apparaat onverwachts veel stroom heeft gebruikt. Netbeheer Nederland wijst er op dat dit de meerafwijking vaak verklaart. Tenslotte is er nog stap vijf, het aanvragen van een doormeting bij de netbeheerder. Een doormeting kan technische oorzaken vinden of juist uitsluiten.

Nederland is zo groen nog niet

De vijf grootste stroomleveranciers nemen samen 80 procent van de marktaandeel in, volgens de jaarlijkse duurzame ranglijst van Consumentenbond, Natuur & Milieu, Greenpeace en milieuorganisatie Wise. Deze vijf leveranciers gebruiken nog steeds vooral fossiele bronnen en kernenergie. Van alle 34 onderzochte stroomleveranciers halen er twee derde een cijfer onder de 6 en dit betekent dat zij geen bijdrage leveren aan de verduurzaming van stroom in Nederland volgens het rangschikking systeem.


Deze bedrijven dragen niet bij aan de verduurzaming van de Nederlandse stroommarkt, of werken deze zelfs tegen. Ze investeren relatief weinig in duurzame energie uit wind en zon, maar kiezen vooral voor stroominkoop tegen bodemprijzen,” aldus de organisaties die dit onderzoek hebben uitgevoerd. Onderaan de ranglijst staat Essent met een score van 3, terwijl deze wel tot de vijf grootste leveranciers behoort. Uit deze grootste vijf zakken de stroomleveranciers DELTA, van een 4.4 naar 3.7, en E.ON, van 4.8 naar 4.6, vergeleken met het vorige jaar. De score van Nuon stijgt, daarentegen, van 3.9 naar 4.3. De laatste uit de ‘grote vijf’ is Eneco, die ook als enigste een voldoende score behaalt met een 7.

Het gemiddelde van alle energie leveranciers is dan wel matig gestegen van (van 5.4 naar 5.6) maar 19 van de 34 kregen een lagere beoordeling dan in 2015. Over het algemeen halen voornamelijk de kleinere, nieuwe bedrijven een hogere score. Qurrent, DE Unie en Pure Energie halen alledrie een score van 10. De onderzoekers concluderen: “De markt als geheel vergroent echter te traag om de klimaatafspraken te halen die Nederland in Parijs heeft gemaakt. Daarvoor zullen ook de andere leveranciers versneld moeten overschakelen naar meer groene stroom.”

Bedrijven als Essent en Nuon hebben hun ontevredenheid over de onderzoeksmethode uitgedrukt. Zij menen dat het klein aantal bedrijven die hoog scoren zelf geen energie opwekken maar alleen doorverkoop van stroom levert. Dit leidt volgens hen tot een onhelder beeld dat geschetst wordt. Het is echter geen verassing dat Eneco een score van 7 behaalt, aangezien zij een intensief programma hebben opgesteld dat zicht richt op de verduurzaming van energie. Hierdoor blijft Eneco toch een stapje voorlopen op de andere grote leveranciers, ten opzichte van duurzaamheids ontwikkeling.

Door middel van de Eneco TUe reikt Eneco elk jaar de titel Energie Professional van Het Jaar uit. Deze titel wordt uitgereikt aan de meest innovatieve en effectieve inzendingen van studenten in hun afstudeerjaar. De winnaars van 2016 krijgen gratis toegang tot de Strategie Summit Energie & Utilities 2017 (ter waarde van €1.295) samen met gratis deelname aan een van de opleidingen van Post Hoger Onderwijs Energiekunde, met keuze uit Duurzame Energie, Inkoop van Energie of Energiebeheer.


Eneco kan echter niet als enigste energie leverancier een voldoende scoren, als Nederland de afspraak die in Parijs werd gemaakt wilt nakomen. Misschien moeten de rest van de ‘grote vijf’ een voorbeeld nemen aan Eneco en meer zoeken naar innovatieve oplossingen die met groene stroom verder kunnen groeien.

Positieve ontwikkelingen op het gebied van duurzame energie

Duurzame energie zit de laatste jaren flink in de lift, ook in Nederland maken we daar op meer uitgebreide schaal gebruik van en zien de ontwikkelingen voor de toekomst er goed uit. Energie uit hernieuwbare bronnen is aardgas voorbij als bron voor de productie van elektriciteit en zonne-energie zal op termijn een meer belangrijke rol gaan spelen.


Hernieuwbare energie haalt aardgas in
Kolen vormen nog altijd de meest belangrijke bron voor de productie van elektriciteit, maar daaronder is er sprake van een verschuiving. Jarenlang stond aardgas op een goede tweede plaats. Inmiddels hebben de hernieuwbare energiebronnen die plek ingenomen. Wereldwijd wordt 40% van de elektriciteit opgewekt met kolen, 22% is inmiddels afkomstig uit hernieuwbare bronnen. De cijfers hebben betrekking op de situatie in 2013, de kans is groot dat aardgas inmiddels verder achterop is geraakt bij de hernieuwbare bronnen. Binnen de duurzame alternatieven maken we het meest gebruik van energie uit waterkrachtcentrales, windenergie en zonne-energie behoren tot de variabele bronnen en bezetten een goede tweede plaats.

Productieve zonnepanelen
Ook in Nederland maken we steeds meer gebruik van duurzame energie, waarbij ook het weer dit jaar een duit in het zakje doet. Dankzij het gunstige weer tot nu toe hebben zonnepanelen op Nederlandse daken zo’n 10% meer energie geproduceerd dan een jaar eerder. Dat blijkt uit onderzoek van Nuon, dat analyseerde wat een gemiddeld huishouden aan energie terug heeft kunnen leveren aan het energiebedrijf. De goede resultaten zijn te danken aan het mooie weer met veel zonuren, naast de steeds grotere installaties die efficiënter werken.

Zonne-energie groeit verder door
Op Europese schaal neemt zonne-energie een belangrijkere plaats in de energiemix in dan in Nederland. Uit onderzoek van Roland Berger blijkt dat in 2030 zo;n 10 – 14% van alle energie afkomstig zal zijn van de zon. De kosten voor zonnepanelen gaan de komende jaren waarschijnlijk verder omlaag, waardoor we zonnepanelen als samenleving meer gaan omarmen. De kans is groot dat de zonne-energie de energiemarkt als geheel flink op zal gaan schudden, waardoor het volgens het consultancybureau van belang is om daar nu alvast rekening mee te houden.

Stopcontacten voor windenergie onderweg
Het is echter niet alleen zonne-energie waar we op steeds grotere schaal gebruik van maken, ook windenergie zit in de lift. Momenteel zijn er bijvoorbeeld twee grote stopcontacten voor op zee onderweg, die vanaf 2017 moeten gaan zorgen voor energie van het offshore windpark Gemini. Via de orderstations en stopcontacten komt de energie aan land en kunnen we daar gebruik van maken. Het park krijgt 600 megawatt aan windturbines, die ervoor moeten gaan zorgen dat we het aandeel duurzame energie in Nederland flink op kunnen gaan krikken.

Delta blij met uitspraak rechtszaak en krijgt vergunning voor 50.000 zonnepanelen

Het zijn fijne tijden voor energieconcern Delta, de organisatie is verheugd met de uitspraak van de rechtbank in Den Haag die Urgenda aanspande tegen de staat. De rechter oordeelde dat Nederland harder moet werken aan de reductie van CO2, om de doelstelling om in 2020 25% minder CO2 uit te stoten te behalen. Een woordvoerder van Delta laat daarop weten dat het volgens hen van belang is om kolencentrales te sluiten en meer gebruik te maken van de meer efficiënte gascentrales.

Kolencentrales sluiten voor 25% minder CO2-uitstoot in 2020
Nederland krijgt van de rechtbank de opdracht om te streven naar 25% minder CO2-uitstoot in 2020, iets dat volledig in lijn is met de wens van Delta om de plannen in het Energieakkoord aan te scherpen. Volgens Delta dient vooral de ‘kolendeal’ aangepast te worden. Momenteel is die gericht op goedkopere energie uit kolencentrales, terwijl het volgens het energieconcern juist van belang is om te streven naar meer milieuvriendelijke energie.

Delta heeft naar eigen zeggen diepgravend onderzoek uit laten voeren en concludeert op basis daarvan dat de kolendeal onder andere zal leiden tot de verdringing van de meer efficiënte gascentrales, die minder schadelijk zijn voor het milieu. Volgens Delta zal Nederland daar nu weer meer gebruik van moeten maken, wat de duurzaamheid ten goede komt.

Vergunning voor de aanleg van 50.000 zonnepanelen

Daarnaast wist energieconcern Delta een vergunning te verkrijgen voor de aanleg van 50.000 zonnepanelen. De gemeente Tholen gaf daarmee groen licht, ondanks de bezwaren van omwonenden. Het gaat om een van de grootste geplande parken met zonnepanelen in Nederland, goed voor meer dan 10 megawatt. De locatie in Tholen is geschikt vanwege het grote aantal zonuren, de schaduw-vrije omgeving en de 2 hoogspanningsaansluitingen in de nabije omgeving.

Prepaid energiemeters en de invloed van zonne- en windenergie

De energiemarkt verandert in rap tempo, enerzijds met het oog op de betalingen en de kosten, anderzijds vanwege de duurzame ontwikkelingen die er plaatsvinden. In Engeland is men gestart met de introductie van prepaid energiemeters die uitsluitend werken wanneer er voldoende tegoed beschikbaar is, in Nederland werken we aan innovaties op het gebied van zonne- en windenergie. Uit de huidige vooruitzichten blijkt dat we al eerder op een omslagpunt kunnen rekenen, waardoor ze de prijs van bijvoorbeeld gas kunnen gaan drukken.

Steeds meer Britse gezinnen met een prepaid energiemeter
De kosten van energie lopen de laatste jaren al nauwelijks op, al zijn er in Groot-Britannië toch steeds meer gezinnen die de energierekening niet meer kunnen betalen. De rechter verplicht hen gebruik te maken van een prepaid energiemeter, waarbij ze tegoed dienen aan te kopen om energie af te kunnen nemen. Het is een antwoord van de energiebranche op het groeiende aantal afsluitingen, als het gevolg van mensen die hun energierekening niet willen of kunnen betalen.

Omslagpunt komt eerder
In Nederland blijkt uit een rapport van ABN AMRO’s economisch bureau dat de kosten voor energie sneller af zullen nemen, dankzij de ontwikkelingen op het gebied van zonne- en windenergie. Volgens de economen van de bank kunnen zonne- en windenergie al tussen 2040 en 2050 een dominante rol gaan spelen binnen de energiemix, waardoor ze de kosten van het dominante gas gaan drukken. Het omslagpunt komt wat dat betreft eerder dan veel mensen hadden verwacht. De economen stellen zelfs dat een volledige overname van duurzame elektriciteit voor 2050 niet onwaarschijnlijk is, waardoor de kosten daarvoor sterk terug zullen lopen.

Effect op de prijs
Bovendien kan de ontwikkeling van duurzame energiebronnen een gunstige invloed hebben op de prijs van het gas. Volgens de economen van ABN AMRO zal gas de komende tientallen jaren nog een relevante rol blijven spelen in Nederland, er is veel vernieuwing nodig om deze energiebron van het toneel te krijgen. De prijs van gas zal echter wel degelijk onder druk komen te staan, op het moment dat we op meer grote schaal gebruik gaan maken van duurzame alternatieven. Er lijken wat dat betreft gunstige tijden aan te komen voor de consument op de energiemarkt, de tarieven zullen de komende jaren verder omlaag kunnen.

Consumentenorganisaties berekenen dat gratis cadeaus energieleveranciers vaak dure aankopen vormen

Diverse energieleveranciers problemen klanten over de streep te trekken door hen dure gadgets aan te bieden, volgens de leveranciers vaak ‘gratis’ bij een contract voor één of meerdere jaren. Uit berekeningen van zowel de Vastelastenbond als de Consumentenbond blijkt echter dat deze ‘gratis’ cadeaus vaak een dure sigaar uit eigen doos vormen. De beide consumentenorganisaties namen bijvoorbeeld de aanbiedingen bij Oxxio onder de loep en keken naar de slimme thermostaat Toon van Eneco. Wat blijkt? Consumenten betalen op basis van een 4-jarig energiecontract en hoge vastrechtkosten zo’n €800 voor het apparaat, dat hen ‘gratis’ wordt beloofd.

Een iPhone 6+ voor de dubbele prijs
De kosten voor een gadget bij Oxxio liggen nog een stuk hoger, daar kunnen klanten bijvoorbeeld gebruik maken van een 3-jarig energiecontract met een iPhone 6+ voor ‘slechts €349’. Uit berekeningen van de Vastenlastenbond blijkt echter dat de actie van Oxxio in de praktijk een stuk duurder uitvalt. Zij betalen uiteindelijk €1.393 voor de smartphone, die in de winkel zo’n €600 goedkoper is! Consumenten betalen een hoog vastrecht, hoge abonnementskosten en flinke tarieven voor hun energie. Met name Oxxio en Eneco berekenen zeer hoge bedragen, die ze aan de andere kant de mogelijkheid biedt om cadeaus uit te delen. Het vastrecht bij Oxxio kost bijvoorbeeld €1.044 in 3 jaar tijd, terwijl het bij BudgetEnergie al voor een vastrecht van €143,28 mogelijk is om er 3 jaar klant te zijn.

Bovendien ligt het leveringstarief bij de energieleveranciers die cadeaus aanbieden vaak hoger. Het tarief voor gas ligt gemiddeld zo’n 3 cent per kubieke meter hoger. Dat lijkt misschien een klein verschil, maar zorgt er bij de afname over 3 – 4 jaar voor dat consumenten eigenlijk zelf voor de aankoop van hun gadgets betalen. Bovendien berekent Eneco bijvoorbeeld €3,50 per maand aan abonnementskosten voor Toon, gedurende een periode van 48 maanden leidt dat tot €168 aan extra inleg.

Dure iPad Air of een laptop
Ook de Consumentenbond dook in de ‘gratis cadeaus’ die een aantal energieleveranciers aanbieden en richtte zich daarbij specifiek op de iPad Air of Lenovo-laptop die Oxxio haar klanten aanbiedt. Het gaat samen met een energiecontract voor een periode van 3 jaar, waarbij de gadget het mogelijk maakt het verbruik inzichtelijk te maken. Uit de berekeningen van de Consumentenbond blijkt bijvoorbeeld dat de energiekosten over 3 jaar zo’n €1.018 hoger uitvallen dan bij een concurrerende energieleverancier. Na aftrek van de aanschafprijs van €369 voor een iPad Air blijft er een verschil over van €649, aan extra kosten bovenop die voor het apparaat dat consumenten dus eigenlijk zelf kopen.

Consumenten die gebruik maken van de Lenovo laptop kunnen rekenen op een minder groot nadeel, zij betalen over een periode van 3 jaar dezelfde te hoge prijs van ruim €1.000 voor hun energie, maar krijgen daar een laptop ter waarde van €579 bij. Dat betekent echter dat er nog ruim €439 aan te hoge kosten overblijven. Het lijkt wat dat betreft de moeite waard om een goedkoop energiecontract af te sluiten en zelf naar de winkel te gaan om een iPhone, een iPad of een laptop aan te schaffen.

Overheid zoekt actief naar duurzame alternatieven voor gas in Groningen

De overheid gaat onder leiding van minister Kamp van Economische Zaken actief op zoek naar alternatieven voor het gas uit de grond in Groningen. Het kabinet wil bijvoorbeeld het gebruik van restwarmte stimuleren, om energie te besparen en de CO2-uitstoot terug te dringen. Bijkomende voordeel is dat we minder naar gas hoeven te boren in het gebied rondom Groningen.

Gebruik van restwarmte als alternatief voor gas
Minister Kamp geeft in een brief aan de Tweede Kamer aan dat veel van de opgewekte warmte op dit moment nog verloren gaat, we zouden de restwarmte uitstekend in kunnen zetten als alternatief voor het gas waar we op dit moment naar boren. Hij denkt hierbij aan een warmtenet, dat de warmte uit de industrie kan leveren aan zowel huishoudens als bedrijven. Hij wijst op een energiebesparing, naast de mogelijkheid om de CO2-uitstoot met 75% terug te dringen. Volgens de minister zijn dit kansen die we niet kunnen laten liggen.
Hervorming wet- en regelgeving voor warmtelevering
Het kabinet dat de ontwikkeling van duurzame vormen van warmtelevering verder bevorderen door de wet- en regelgeving op het gebied van warmtelevering aan te passen. Dat betekent in de praktijk dat er bijvoorbeeld een nieuw marktmodel zal komen voor de warmtenetten. De markt voor duurzame energie zal meer gaan lijken op die voor gas en elektriciteit zoals we die nu al kennen. Minister Kamp wijst op de voordelen voor de afnemer, zoals een scherp tarief en een grotere mate van leveringszekerheid.
Proefboringen naar warmte
Daarnaast stelt het kabinet een budget van 3,6 miljoen euro beschikbaar, voor proefboringen naar warmte dieper uit de aarde in het Westland. Analyses hebben aangetoond dat deze warmte goed kan zijn voor 80% van de warmtevraag in het Westland. De warmte diep uit de aarde is onder andere goed geschikt voor de glastuinbouw, de textielindustrie en de papierindustrie, waarbij het niet nodig is om met zeer hoge temperaturen te werken. De meer duurzame bron van warmte kan op die manier de overige bronnen ontlasten, die we nodig hebben voor andere sectoren waarbij een hogere temperatuur wel van belang is.
Geen alternatief voor windmolens
Minister Kamp is aan de andere kant niet positief over alle alternatieven die er de laatste tijd zijn voorgesteld. Assen wilde bijvoorbeeld een grootschalig zonnepark bouwen als alternatief voor windmolens in de Veenkoloniën. De minister wijst erop dat de zonnepanelen duurder zijn en aan de andere kant minder stroom opwekken. Bovendien nemen ze onnodig veel ruimte in. De minister wijst onder andere op de noodzaak om een groot deel van het land in de verder vruchtbare provincie vol te leggen met zonnepanelen, een windmolenpark zou dan veel beter geschikt zijn.

Kernenergie heeft geen rol in toekomstige energiemix; schaliegas wel

Als het aan de Europese Commissie ligt heeft kernenergie weinig toekomst, terwijl schaliegas aan de andere kant een uitstekende energiebron zou vormen. Dat is een van de conclusies uit een strategisch plan voor een Europese energie-unie, dat de energiemarkten in Europa met elkaar moet integreren. Het valt hierin op dat er weinig over kernenergie wordt gesproken, terwijl men de deur duidelijk open wil zetten voor het gebruik van schaliegas.


Weinig macht voor de Europese Commissie
Op dit moment heeft de Europese Commissie weinig macht wanneer het gaat om het energiebeleid, de verschillende lidstaten zijn daar zelf verantwoordelijk voor. Europa is echter tot de conclusie gekomen dat de energiemarkt teveel versnipperd is, waardoor we afzonderlijk behoorlijk afhankelijk zijn van Rusland. De Europese Commissie is van mening dat hier verandering in moet komen, door de verschillende energiemarkten verder te integreren en bijvoorbeeld gezamenlijk gas of andere grondstoffen in te gaan kopen.
Kernenergie en schaliegas
Het strategisch plan van de Europese Commissie heeft het haast nergens over kernenergie, terwijl er aan de andere kant heel duidelijk wordt gesproken over het boren naar schaliegas. Dit lijkt ingegeven door het succes dat Amerika daarmee heeft, het land is hierdoor bijna zelfvoorzienend geworden. Ook Europa heeft interesse in een dergelijke ontwikkeling en lijkt schaliegas daarom toe te willen staan als nieuwe bron voor energie.
Minister Kamp niet blij met Europese gasinkoop
Minister Kamp is echter niet blij met de Europese ontwikkelingen op dit gebied. Hij is van mening dat dit de marktwerking in de weg zal zitten, het is volgens hem van belang dat de lidstaten afzonderlijk gas kunnen blijven inkopen. Dit levert volgens hem de hoogste leveringszekerheid op. Hij geeft echter ook aan dat hij het geen bezwaar zou vinden als landen onderling zelf bepalen samen te werken in de onderhandelingen met bijvoorbeeld het Russische Gazprom. Kamp lijkt vooral moeite te hebben met een regulering vanuit de Europese Commissie, die landen bevoegdheden op dit gebied afneemt. Het lijkt er wat dat betreft op dat er vanuit onder andere Nederland weerstand zal komen voor de plannen die men momenteel op Europees niveau maakt en het strategisch plan op korte termijn nog niet tot veranderingen zal leiden.